روزانه نویسی های پــلاکـــ

روزانه نویسی های پــلاکـــ
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

*مطلب "پای او بیشتر گیر است" در نقل قول منتشر شد:

چشم هرزه در تار و پود چادرم گیر میکند


*مطلب "فاخلع نعلیک...انک بالواد المقدس طوی" در عمارنامه منتشر شد:

فاخلع نعلیک...انک بالواد المقدس طوی


*مطلب "از دار دنیا چیزی ندارم" در نقل قول منتشر شد:

از دار دنیا چیزی ندارم


*مطلب "از دار دنیا چیزی ندارم" در عمار نامه منتشر شد:

از دار دنیا چیزی ندارم


*مطلب "شهید سنگین وزن" در عمار نامه منتشر شد:

شهید سنگین وزن


*مطلب "شهید سنگین وزن "در نقل قول منتشر شد:

شهید سنگین وزن


*مطلب "اسلام در خطر است" در عمار نامه منتشر شد:

اسلام در خطر است


*مطلب"اسلام در خطر است"در نقل قول منتشر شد:

اسلام در خطر است


*مطلب "اسلام در خطر است" در حرف تو منتشر شد:

اسلام در خطر است


*مطلب "من برای شهادت آمده بودم" در عمارنامه منتشر شد:

من برای شهادت آمده بودم


*مطلب "من برای شهادت آمده بودم" در نقل قول منتشر شد:

من برای شهادت امده بودم


*مطلب "من برای شهادت آمده بودم" در حرف تو منتشر شد:

من برای شهادت امده بودم


*مطلب "یک بند انگشت که این حرفها رو نداره" در نقل قول منتشر شد:

یک بند انگشت که این حرفها رو نداره


*مطلب "یک بند انگشت که این حرفها رو نداره" در حرف تو منتشر شد:


*مطلب "کاش همه رئیس جمهورها مثل تو بودند آقا" در نقل قول منتشر شد:

کاش همه رئیس جمهورها مثل تو بودند آقا